Struka matematika, pronađeno natuknica: 1309

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

diferencijalni račun

diferencijalni račun, područje matematičke analize koje ispituje funkcije koristeći se njihovim derivacijama, ...

diferenciranje

diferenciranje (srednjovj. lat. differentiare: odvojiti, razlikovati), u matematici, operacije i postupci ...

dijadski brojevni sustav

dijadski brojevni sustav (grč. δυάς: dvojina, dvoje) →  binarni brojevni sustav ...

dijagonala

dijagonala (prema lat. diagonalis < grč. διαγώνιος: koji se proteže iz kuta u kut) (znak d ili D), dužina ...

dijagonalni presjek

dijagonalni presjek, presjek poliedra ravninom koja prolazi jednom od dijagonala okomito na neku stranu. Dijagonalni ...

dijagram

dijagram (grč. δıάγραμμα: crtež, kratki prikaz), grafički prikaz vrijednosti veličina određenih pojava ...

dijametar

dijametar (lat. diametrus < grč. δıάμετρος) →  promjer ...

dijeljenje

dijeljenje (divizija), osnovna matematička operacija kojom se određuje broj, polinom, varijabla ili ...

dimenzija

dimenzija (lat. dimensio: izmjera). 1. Mjera u prostoru, npr. duljina, visina ili širina čega; veličina, ...

|<  <  21  22  23  24 (25)  26  27  28  29  30  >  >|