Struka matematika, pronađeno natuknica: 1309

drugi korijen

drugi korijen →  korijen ...

dualitet

dualitet (njem. Dualität, franc dualité, prema lat. dualis: dvojan, dvostruk), u geometriji, dualitet ...

Dujella Andrej

Dujella, Andrej, hrvatski matematičar (Pula, 21. V. 1966). Diplomirao (1990) i doktorirao (1996) na ...

duljina

duljina (znak l). 1. Osnovna fizikalna veličina kojom se opisuje prostorna udaljenost dviju točaka. ...

duodecimalni sustav

duodecimalni ili dodekadski sustav (prema lat. duodecim: dvanaest ili grč. δώδεϰα: dvanaest), brojevni ...

dužina

dužina, u geometriji, dio pravca omeđen dvjema točkama uključujući i njih, odnosno ravnocrtna spojnica ...

dvoomjer

dvoomjer. U geometriji, (1) dvoomjer četiriju točaka jest broj AC/AD : BC/BD, gdje su A, B, C, D četiri ...

dvostrani ugao

dvostrani ugao, lik što ga tvore dvije poluravnine koje izlaze iz jednoga pravca. Dvostrani ugao mjeri ...

dvostruk

dvostruk, u matematici pojam koji ima više značenja: dvostruke točke višestrukost; dvostruki integral ...

dvotočje (matematika)

dvotočje, matematički znak za dijeljenje (čita se podijeljeno) ili omjer (čita se naprama ili prema), ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28 (29)  30  >  >|