Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

algebarska geometrija

algebarska geometrija, izvorno, metoda istraživanja geometrijskih tvorevina algebarskim sredstvima; ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

algebarska nezavisnost

algebarska nezavisnost, općenito, pojam iz teorije polja. Algebarska nezavisnost brojeva, svojstvo kompleksnih ...

algebarska operacija

algebarska operacija, matematička operacija u nižoj matematici, operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, ...

algebarska struktura

algebarska struktura, skup na kojem je definirana neka matematička operacija, ili više njih, koja zadovoljava ...

algebarska teorija brojeva

algebarska teorija brojeva, dio teorije brojeva kojoj je osnovna zadaća proučavanje aritmetičkih svojstava ...

algebarska topologija

algebarska topologija, područje matematike koje proučava takva svojstva geometrijskih likova (u širem ...

algebarske jednadžbe

algebarske jednadžbe, jednadžbe koje se dobivaju izjednačavanjem dvaju algebarskih izraza. Algebarske ...

algebarski brojevi

algebarski brojevi, realni ili kompleksni brojevi koji su korijeni (rješenja) polinoma P (x) = an xn + … + a1x + a0 ...

algebarski identitet

algebarski identitet, jednakost dvaju algebarskih izraza koja ostaje točna ako se umjesto općih brojeva ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|