Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

Eulerovi integrali

Eulerovi integrali [61531i'ləɹ~], dvije vrste određenih integrala, koje je uveo Leonhard Euler. Eulerovi ...

Eulerovi kutovi

Eulerovi kutovi [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru), kutovi φ, ψ, ϑ, koji određuju relativni položaj jednoga ...

evoluta

evoluta i evolventa (prema lat. evolvere: odmatati), dvije ravninske krivulje (L i L1) koje nastaju ...

experimentum crucis

experimentum crucis [eksperi:me'ntum kru'cis] (lat.: križni pokus), računska operacija rezultat koje ...

F (više značenja)

F. 1. Deseto slovo hrvatske abecede, a šesto latinske, za tjesnačnik /f/. Starosemitskoga podrijetla; ...

faktor

faktor (lat. factor: tvorac). 1. Uzrok, pokretačka snaga ili jedan od uvjeta ili elemenata neke pojave ...

faktorijel

faktorijel (engl. factorial, od factor: faktor /u množenju/) (znak n!) (čita se: en faktorijel). 1. ...

faktorska analiza

faktorska analiza, skup matematičko-statističkih postupaka koji omogućuju da se u većem broju varijabli, ...

Faltings Gerd

Faltings [fa'ltiŋs], Gerd, njemački matematičar (Gelsenkirchen, 28. VII. 1954). Doktorirao (1978) na ...

fazni integral

fazni integral, integral ∫p d q, gdje su p i q kanonske varijable nekoga periodnog sustava, a integrira ...

|<  <  31  32  33 (34)  35  36  37  38  39  40  >  >|