Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 400

barički gradijent

barički gradijent →  gradijent tlaka ...

barički sustav

barički sustav (barička tvorevina) (prema grč. βάρος: težina), područje atmosfere u kojem je tlak viši ...

barograf

barograf (baro- + -graf), instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ...

baroklinost

baroklinost (baro- + grč. ϰλίνεıν: naginjati se), stanje atmosfere u kojem su plohe jednakog tlaka ...

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

barotropnost

barotropnost (baro- + -tropnost) →  baroklinost ...

Beaufort Francis

Beaufort ([b61595u'fət], hrvatski razgovorno [bofo:'r]), Francis, britanski admiral, hidrograf i kartograf ...

Beaufortova ljestvica

Beaufortova ljestvica ([b61595u'fət~], hrvatski razgovorno [bofo:'r~]) (po Francisu Beaufortu), međunarodno ...

Bergeron Tor Harold Percival

Bergeron [bæ'rjəron], Tor Harold Percival, švedski meteorolog (Godstone, Engleska, 15. VIII. 1891 – ...

Bergeron-Findeisenova teorija

Bergeron-Findeisenova teorija [bæ'rjəron fi'ndaisən~] (po Toru Haroldu Percivalu Bergeronu i njemačkom ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|