Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

abrevijatura

abrevijatura (srednjovj. lat. abbreviatura: kratica), skraćeno pisanje riječi u epigrafskim i paleografskim ...

Acta Apostolicae sedis

Acta Apostolicae sedis [a:'kta ~to'lice: se:'~ ] (lat.: Akti Apostolske stolice), službeni vjesnik Državnog ...

Acta sanctorum

Acta sanctorum [a:'kta sankto:'~] (latinski: Djela svetaca), serija hagiografskih djela koja kritički ...

Acta spuria

Acta spuria [a:'kta spu'ri·a] (lat. spurius: nezakonito dijete, kopile), izraz kojim se u diplomatici ...

ad perpetuam (rei) memoriam

ad perpetuam (rei) memoriam [~ ~pe'~ re'i: ~mo'~] (lat.: na trajnu uspomenu), formula koja se upisivala ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

aes

aes [ạis, kasnolat. e:s] (lat.: bakar, bronca), u antičkoj Italiji, prvotno naziv za bakar, preuzet ...

akča

akča (tur. akçe: bjelkast), sitna turska srebrena moneta, kovana od vremena sultana Orhana (1326–59) ...

al marco

al marco [~ ma'rko] (talijanski: po marki), u srednjem vijeku, kontrolno vaganje novokovanoga novca ...

albus

albus (lat.: bijel) (lat. denarius albus, njem. Weisspfennig), sitan srebrni novac, kovan od 1360. do ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|