Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

casus

casus [ka:'zus] (lat.: slučaj, događaj). 1. U rimskom pravu, događaj koji je nastupio bez ljudskog ...

casus belli

casus belli [ka:'zus be'l:i] (lat.: uzrok, povod ratu), izraz za događaj ili stanje koji neka država ...

causa

causa [kạu'za] (lat.: razlog, uzrok, motiv, osnova, pravni naslov), u pravu višeznačnica, najvažnije ...

CD

CD. 1. (akronim od franc. Corps Diplomatique), u međunarodnom pravu →  diplomatski zbor. 2. (akronim ...

Celzo Publije Juvencije

Celzo, Publije Juvencije (lat. Publius Iuventius Celsus [pu:'bli·us juve'nki·us ke'lsus]), rimski pravnik ...

cenzus

cenzus (lat. census: procjena), procjena vrijednosti imovine građana grčkoga polisa, a poslije i rimskih ...

cesija

cesija (lat. cessio: ustup, prijenos), u privatnom pravu, ustup ili prijenos otuđive tražbine, na osnovi ...

cestarina

cestarina, vrsta maltarine koja se ubirala na tzv. suhim maltama (sicca telonia), za razliku od malta ...

chirographum

chirographum [hi:ro'grafum] (grč. χεıρόγραφον, od χείρ: ruka i γράφεıν: pisati) →  hirograf ...

CIF

CIF (akronim od engl. cost, insurance, freight: cijena, osiguranje, vozarina), transportna klauzula ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|