Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

Cino da Pistoia

Cino da Pistoia [či:'no ~ pisto:'ia] (pravo ime Guittoncino di Siguibuldi), talijanski pravnik i pjesnik ...

civilno pravo

civilno pravo  →  građansko pravo ...

Cocceji Heinrich von

Cocceji [kɔkce:'ji], Heinrich von, njemački pravnik (Bremen, 25. III. 1644 – Frankfurt na Odri, 18. VIII. 1719). ...

Cocceji Samuel von

Cocceji [kɔkce:'ji], Samuel von, njemački pravnik (Heidelberg, 20. X. 1679 – Berlin, 4. X. 1755). Profesor ...

Code civil

Code civil [kɔd sivi'l], francuski građanski zakonik, donesen 21. III. 1804. pod imenom Code civil des ...

Code de commerce

Code de commerce [kɔd də kɔmε'ʀs], francuski trgovački zakonik, donesen za Napoleonove vladavine, 1807. ...

Codex iuris canonici

Codex iuris canonici [ko:'deks ju:'ris kano'nici:] (lat.), Kodeks kanonskoga prava, zakonik Katoličke ...

Codex Justinianus

Codex Justinianus [ko:'deks justinia:'nus] (lat.: Justinijanov kodeks) →  corpus iuris civilis ...

Codex Theodosianus

Codex Theodosianus [ko:'deks teodozia:'nus] (lat.: Teodozijev kodeks), službena zbirka carskih konstitucija, ...

cognatio

cognatio [kogna:'cio] (lat.), u rim. pravu, krvno srodstvo između određenoga kruga osoba; nastaje i ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|