Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

daktiloskopija

daktiloskopija (daktilo- + -skopija), suvremena, najsigurnija i najraširenija metoda utvrđivanja identiteta ...

Dalloz Désiré

Dalloz [dalo:'z], Désiré, francuski pravnik (Septmoncel, Jura, 12. VIII. 1795 – Pariz, 12. I. 1869). ...

Damaška Mirjan

Damaška, Mirjan, hrvatski pravnik (Brežice, Slovenija, 8. X. 1931). Doktorirao na Pravnom fakultetu ...

Damhouder Joos de

Damhouder [damhọu'dər], Joos de, flamanski pravnik (Brugge, 25. XI. 1507 – Antwerpen, 22. I. 1581). ...

damnatio memoriae

damnatio memoriae [damna:'cio memo'rie:] (lat. damnatio: osuda, kazna; memoria: sjećanje, uspomena), ...

danguba

danguba (dangubnina), nadoknada za izgubljenu zaradu. Pripada svjedoku, vještaku, tumaču i dr. za dolazak ...

darovanje

darovanje (lat.: donatio), pravni posao kojim jedna ugovorna strana (darodavac) drugoj strani (daroprimcu) ...

de facto

de facto [~ fa'kto] (lat.), u stvari, stvarno, zapravo, faktično, po činjenicama, uzimajući u obzir ...

de iure

de iure [~ ju:'re] (lat.), po pravu, u skladu s pravom, u zakonskim granicama; pravni izraz kojim se ...

de lege

de lege [~ le:'ge] (lat. lex, genitiv legis: zakon, pravo, pravo utvrđeno zakonom), po zakonu, u skladu ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >  >|