Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

Dahrendorf Ralf

Dahrendorf [da:'rəndɔrf], Ralf, njemački sociolog (Hamburg, 1. V. 1929 – Köln, 17. VI. 2009). Profesor ...

dar

dar, ono što se drugomu daje, poklanja, čime se iskazuje zahvalnost, štovanje ili ljubav prema onomu ...

darvinizam

darvinizam, teorija Ch. Darwina o uzrocima nastanka i promjena životinjskih vrsta. Evolucija se prema ...

dekadencija

dekadencija (srednjovj. lat. decadentia, od de- + lat. cadere: pasti), postupni gubitak, nestajanje ...

deklasiran

deklasiran (franc. déclassé), u sociologiji, oznaka za pripadnika društva koji je izgubio svoj društveni ...

deprivacija

deprivacija (de- + privacija). 1. U psihologiji, uskrata nečega za čime postoji potreba (npr. hrane, ...

devijantno ponašanje

devijantno ponašanje (kasnolat. devians, prema deviare: skrenuti s puta), ponašanje koje odstupa od ...

dezintegracija

dezintegracija (dez- + integracija). 1. Raspadanje, rastakanje, razaranje neke cjeline, razjedinjenje, ...

diferencijacija

diferencijacija (prema diferencija). 1. Općenito, nastajanje, stvaranje razlika, različitostî; odvajanje, ...

difuzija

difuzija (lat. diffusio: širenje, rasprostiranje, raspršenje). 1. Prijenos tvari u plinovima, kapljevinama ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|