Struka strojarstvo, pronađeno natuknica: 480

izvanbrodski motor

izvanbrodski motor, motor za pogon manjih plovila koji se na plovilo pričvršćuje izvana, zavješanjem ...

izvijanje

izvijanje, u mehanici, gubitak stabilnosti štapa ili kojega drugog vitkog elementa konstrukcije osno ...

jarmača

jarmača (prema jaram) (gater), pilanski stroj za uzdužno raspiljivanje drvenih trupaca u piljenice, ...

jaružalo

jaružalo →  bager ...

Jecić Stjepan

Jecić, Stjepan, hrvatski inženjer elektrotehnike (Vinkovci, 11. X. 1934). U Zagrebu je diplomirao na ...

kabel

kabel (njem. Kabel < franc. câble < kasnolat. capulum: uže). 1. Izolirani vod koji se polaže u tlo ...

kabriolet

kabriolet (franc. cabriolet, prema cabrioler < tal. capriolare: poskakivati kao srndać). 1. Osobni ...

kalandar

kalandar (franc. calandre, od kasnolat. *calendra < grč. ϰύλıνδρος: valjak, cilindar), stroj sastavljen ...

kalibar

kalibar (njem. Kaliber < franc. calibre < arap. qālib: kalup < grč. ϰαλοπόδıον: drvena nožica). 1. ...

kamion

kamion (franc. camion) (teretni automobil, teretnjak), cestovno motorno vozilo za prijevoz većih tereta. ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|