Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

amfibijska operacija

amfibijska operacija, složena napadna operacija pomorskih, mornaričkodesantnih, zračnih i kopnenih ...

aries

aries [a'ri·ēs] (lat.: ovan), u rimskoj vojsci, naprava za probijanje zidova (greda, koja na kraju ima ...

armada

armada (španj. od lat. armata: naoružana), oružana vojna sila, vojska, osobito skupina ratnih brodova, ...

armija

armija (rus. armija prema franc. armée, od lat. armare: naoružati), sinonim za sveukupne oružane snage ...

Armija BiH

Armija BiH, pretežito vojska bosanskih Muslimana. Nastala krajem 1992. pošto su bosanski Srbi zajedno ...

armiranje

armiranje (franc. armer < lat. armare: naoružati, opremiti). 1. U vojništvu, prvotno naoružavanje, ...

asker

asker (tur. < arap. ‘asker: vojska), vojnički, povlašteni stalež u Osmanskome Carstvu, nasuprot raji, ...

atila

atila (madž. attila: dio nar. nošnje), dio vojne odjeće, kratak kaput iz XVIII. st. što su ga nosili ...

Attlmayr Ferdinand

Attlmayr [a'tlmaiəɹ], Ferdinand, austrougarski pomorski časnik (Hall u Tirolu, 26. I. 1829 – Graz, 3. X. 1906). ...

avangarda

avangarda (franc. avant-garde: prethodnica), pojam vojne terminologije, rabi se kao metafora i u drugim ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|