In

In, kemijski simbol za indij. ...

in

in, znak mjerne jedinice inč. ...

in absentia

in absentia [~ abse'nci·a:] (lat.), u odsutnosti. ...

in abstracto

in abstracto [~ abstra'kto:] (lat. abstractus: odvojen, izdvojen), na apstraktan način, govoreći općenito, ...

in actu

in actu [~ a'ktu:] (latinski: u činu, u ozbiljenju), u skolastičkoj filozofiji, odgovara Aristotelovu ...

in camera caritatis

in camera caritatis [iŋ ka'mera: ka:rita:'tis] (lat.: u odaji ljubavi), povjerljivo, u četiri oka, ...

in capite et in membris

in capite et in membris [iŋ ka'~ et in me'mbri:s] (lat.: u glavi i u udovima), izvršenje neke radnje ...

in concreto

in concreto [iŋ koŋkre:'to:] (lat. concretus: zgusnut, gust), u određenome slučaju, u zbilji, stvarno, ...

in corpore

in corpore [iŋ ko'rpore] (lat.: u tijelu), osobno, »glavom«; u cjelini, u jedinstvenu sklopu. ...

in dubio pro reo

in dubio pro reo [~ du'bio: pro: re'o:] (lat.: u dvojbi u korist optuženika), u kaznenom procesnom ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|