Upit Abraham, pronađeno natuknica: 89

Irgun Zwai Leumi

Irgun Zwai Leumi [irgu'n cva·i le·umi'] (hebr.: vojnička nacionalna organizacija) (Zwai Leumi), ekstremna ...

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

ismailiti

ismailiti (arap. al-ismā‘īliyya), islamska šijitska sljedba, nastala u VIII. st. kao tajno naučavanje; ...

Izak

Izak (hebr. jicḥāq: neka se Bog smješka), starozavjetni patrijarh, sin stogodišnjega Abrahama i devedesetgodišnje ...

judaistika

judaistika (njem. Judaistik, prema kasnolat. iudaismus: židovstvo), sustavno, kritičko i znanstveno ...

judaizam

judaizam (kasnolat. iudaismus < grč. ἰουδαϊσμός, prema Ἰουδαῖος: Judejac, Židov), religija Židovâ, potomaka ...

kič

kič (njemački Kitsch, možda od dijalektalnog kitschen: brzo napraviti, sklepati, ili prema engleskom ...

Kishon, Ephraim

Kishon [kišo'n], Ephraim (pravo ime Ferenz Hoffmann), izraelski književnik (Budimpešta, 23. VIII. 1924 ...

koks

koks (engl. coke, mn. cokes), čvrsti ostatak koksiranja, tj. visokotemperaturnog isplinjavanja (suhe ...

kubna jednadžba

kubna jednadžba, algebarska jednadžba kojoj je opći oblik: ax3 + bx2 + cx + d = 0 (a ≠ 0), gdje je x ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9