Upit Austro-Ugarska, pronađeno natuknica: 52

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

Austro-ugarska nagodba

Austro-ugarska nagodba, državnopravni akt kojim su 1867. uređeni odnosi između zemalja pod vlašću Habsburgovaca. ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

aneksija Bosne i Hercegovine

aneksija Bosne i Hercegovine. Provodeći politiku širenja na Balkan, Austro-Ugarska je 7. X. 1908. proglasila ...

antanta

antanta (franc. entente: sporazum), sporazum između dviju ili više država radi postizanja određenog ...

Austrijsko Carstvo

Austrijsko Carstvo, jedan od naziva kojim se označavalo zemlje pod vlašću Habsburgovaca. U XIV. st. ...

austromarksizam

austromarksizam, naziv za teoriju i s njome povezanu političku praksu austrijskih socijaldemokrata koja ...

balkanski ratovi

balkanski ratovi, dva rata u jugoistočnoj Europi 1912–13. vođena oko podjele europskog dijela Osmanskog ...

Balkansko pitanje

Balkansko pitanje pojavilo se u doba raspadanja Osmanskoga Carstva u XIX. st. (→  istočno pitanje). Balkanski ...

Beneška Slovenija

Beneška Slovenija (talijanski Schiavonia Veneta, Slavia Italiana i Slavia Friulana), kraj u sjeveroistočnoj ...

(1)  2  3  4  5  6