Upit Focije, pronađeno natuknica: 10

Focije

Focije (Fotije, grčki Φότıος, Phótios, latinizirano Photius), carigradski patrijarh i bizantski teolog ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Ćiril i Metod, sv.

Ćiril i Metod, sv. (Solunska braća, Sveta braća, Slavenski apostoli), bizantski misionari, braća Ćiril ...

Dionizije Areopagit

Dionizije Areopagit (grč. Δıονύσıος ὁ Ἀρεοπαγίτης, Diοnýsios ho Areopagítēs), član areopaga, prvi atenski ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

kanonsko pravo

kanonsko pravo, propisi kojima neke kršćanske zajednice (crkve) uređuju unutarnje odnose, ali i pitanja ...

koncil

koncil (lat. concilium: sabor, vijeće, skupština), u kršćanskim crkvama, sabori kojima prisustvuju biskupi, ...

nomokanon

nomokanon (grč. νομοϰάνων), bizantska zbirka crkvenih (ϰανόνες, kanónes) i svjetovnih propisa (νόμοι, ...

patrologija

patrologija (grč. πατήρ, genitiv πατρός: otac + -logija), proučavanje povijesti antičke kršćanske književnosti. ...

Stjepan V. (VI.)

Stjepan V. (VI.), papa od 885. do 891 (Rim, ? – Rim, 14. IX. 891). Za njegova pontifikata ponovno je ...

(1)