Upit apsorpcija, pronađeno natuknica: 39

Mössbauerov efekt

Mössbauerov efekt [mœ'sbauəɹ~] (po Rudolfu Ludwigu Mössbaueru), emisija i apsorpcija gama-zračenja bez ...

nuklearna magnetska rezonancija

nuklearna magnetska rezonancija (NMR), apsorpcija radiofrekvencijskoga zračenja pri prijelazu između ...

nutricionizam

nutricionizam (prema kasnolat. nutritio, genitiv nutritionis: hranjenje), znanost o prehrani, koja proučava ...

operacija

operacija (latinski operatio: djelatnost, posao, djelovanje). 1. U medicini, kirurški zahvat što ga ...

orbitala

orbitala (prema orbita), valna funkcija elektrona u atomu (atomska orbitala) ili molekuli (molekularna ...

Peltier, Jean Charles Athanase

Peltier [pεlt·jẹ'], Jean Charles Athanase, francuski fizičar i meteorolog (Ham, 22. II. 1785 – Pariz, ...

perniciozna anemija

perniciozna anemija (prema lat. perniciosus: poguban), megaloblastična anemija koju karakterizira poremećaj ...

prirodni plin

prirodni plin, smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ...

radiografija

radiografija (radio- + -grafija), snimanje s pomoću elektromagnetskoga zračenja malih valnih duljina ...

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...

|<  1  2 (3)  4