Upit benzen, pronađeno natuknica: 24

benzen

benzen (stariji naziv benzol) (prema njem. Benzoë: benzojeva smola < arap. luban ǧāwī: javanski tamjan), ...

alkohol

alkohol (kasnolat. < arap. al-kuḥl: antimon u prahu [za bojenje očnih kapaka], potom pročišćena tvar), ...

anuleni

anuleni (lat. anulus: prsten), monociklički konjugirani ugljikovodici opće formule (– CH = CH–)n. Broj ...

areni

areni, skupni naziv za aromatske ugljikovodike. Od njih se odvode radikali arili, Ar–, te se opća formula ...

aromatičnost

aromatičnost (kasnolat. aromaticus: mirisan, aromatičan), svojstvo nekih cikličkih konjugiranih poliena ...

aromatizacija

aromatizacija. 1. Prevođenje acikličkih i alicikličkih ugljikovodika u aromatske, npr. cikloheksana ...

aromatski spojevi

aromatski spojevi, velika skupina cikličkih organskih spojeva izrazite kemijske postojanosti (→  aromatičnost). ...

benzil

benzil (prema benzen). 1. Organski kemijski spoj 1,2-diketon, C6H5COCOC6H5, krutina u obliku žutih ...

ciklički spojevi

ciklički spojevi (lat. cyclicus < grč. ϰυϰλıϰός: kružni), organski kemijski spojevi koji u svojim molekulama ...

denaturiranje

denaturiranje (franc. dénaturer, od de- + lat. natura: narav). 1. U prehrambenoj tehnologiji, dodavanje ...

(1)  2  3