Upit cijeli brojevi, pronađeno natuknica: 23

cijeli brojevi

cijeli brojevi, ukupnost prirodnih brojeva, negativnih prirodnih brojeva i nule. Skup cijelih brojeva ...

akustika

akustika (prema grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja ...

algebarska teorija brojeva

algebarska teorija brojeva, dio teorije brojeva kojoj je osnovna zadaća proučavanje aritmetičkih svojstava ...

binarni kvadratični oblik

binarni kvadratični oblik, oblik dviju varijabli tipa f (x, y) = = ax2 + bxy + cy2. Ako su a, b i c ...

broj

broj. 1. U matematici, osnovni matematički pojam koji nastaje apstrahiranjem predodžbe o prebrojavanju ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

djeljivost brojeva

djeljivost brojeva, relacija na cijelim brojevima definirana tako da pri dijeljenju jednoga broja s ...

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

podatak

podatak, poznata ili pretpostavljena činjenica na osnovi koje se oblikuje informacija. Sastoji se od ...

prirodni brojevi

prirodni brojevi, cijeli brojevi veći od nule, odn. 1, 2, 3, … Skup prirodnih brojeva označava se s ...

(1)  2  3