Upit cijeli brojevi, pronađeno natuknica: 23

racionalni brojevi

racionalni brojevi, količnici cijelih brojeva, tj. brojevi oblika q = m/n, gdje su m i n cijeli brojevi, ...

razlomak

razlomak, zapis racionalnoga broja ili matematičkoga izraza u obliku a/b, pri čem su a i b cijeli brojevi ...

relativna atomska masa

relativna atomska masa (znak Ar), karakteristična veličina svakog kemijskog elementa (stariji naziv: ...

stehiometrija

stehiometrija (grč. στοιχεῖον: počelo, element + -metrija), grana kemije koja se bavi određivanjem molekularnih ...

brojevni sustav

brojevni sustav, skup znakova i pravila za zapisivanje brojeva. Broj se može izraziti jednom ili više ...

Demokrit

Demokrit (grčki Δημόϰρıτος, Dēmókritos), grčki filozof (Abdera, oko 460. pr. Kr. – Abdera, između 380. ...

kvadratura kruga

kvadratura kruga, jedan od najstarijih poznatih geometrijskih problema, koji traži da se samo s pomoću ...

neparni broj

neparni broj (lihi broj), cijeli broj koji nije djeljiv s dva. Drugim riječima, neparni su brojevi ...

neuronska mreža

neuronska mreža, u računalstvu i informatici, sustav međusobno povezanih elemenata (nazvanih umjetni ...

plutonij

plutonij (po imenu grčkog boga podzemnoga svijeta Plutona), simbol Pu (lat. plutonium), radioaktivan ...

|<  1 (2)  3