Upit fluid, pronađeno natuknica: 37

krilo

krilo. 1. U širem smislu, naziv za dio smješten postrance od središnjega dijela (krilo zgrade, krilo ...

kromatografija

kromatografija (kromato- + -grafija), fizikalno-kemijska tehnika odjeljivanja, u kojoj se sastojci smjese ...

Magnusov efekt

Magnusov efekt [ma'gnus~] (po Heinrichu Gustavu Magnusu). 1. Bočni potisak što ga zbog razlike u tlaku ...

mehanika

mehanika (kasnolat. mechanica: strojarstvo < grč. μηχανιϰὴ [τέχνη]: umijeće strojogradnje, od μηχανιϰός: ...

Mises, Richard von

Mises [mi:'zəs], Richard von, austrijski matematičar i aerodinamičar (Lemberg, danas Lavov, Ukrajina, ...

mjerilo protoka

mjerilo protoka, uređaj za mjerenje količine kapljevine, pare ili plina koji protječu kroz cjevovod ...

Newton, Isaac

Newton [nju:tn], Isaac, engleski fizičar, matematičar i astronom (Woolsthorpe, 25. XII. 1642 – Kensington, ...

Peltonova turbina

Peltonova turbina [pe'ltən~], vodna turbina slobodnoga mlaza (akcijska turbina), koju je 1880. patentirao ...

plinska turbina

plinska turbina, energetski stroj koji pretvara energiju plinova povišenoga tlaka i temperature u koristan ...

račun varijacija

račun varijacija (varijacijski račun), grana matematičke analize koja se bavi problemom egzistencije, ...

|<  1 (2)  3  4