Upit genom, pronađeno natuknica: 26

genom

genom (prema gen), sveukupna deoksiribonukleinska kiselina (DNA) nekog organizma. Obuhvaća sve gene, ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

dominantnost

dominantnost, u biologiji, prevladavajući učinak gena jednoga roditelja nad odgovarajućim genom (alelomorfom) ...

epistaza

epistaza (grč. ἐπίστασıς: zaustavljanje). 1. U filogenezi, prema Th. Eimeru, zaostajanje jedne od dviju ...

genetika

genetika (engl. genetics), biološka znanost koja istražuje nasljeđivanje i raznolikost genetičke informacije. ...

glikobiologija

glikobiologija (gliko- + biologija), grana biologije koja proučava strukturu, biosintezu i biološku ...

Hartwell, Leland H.

Hartwell [hα:'ɹtwel], Leland H., američki genetičar (Los Angeles, 30. X. 1939). Doktorirao 1964. na ...

Hedin, Sven Anders

Hedin [hedi:'n], Sven Anders, švedski istraživač (Stockholm, 19. II. 1865 – Stockholm, 29. XI. 1952). ...

Jersild, Per Christian

Jersild [jæ:'ṣild], Per Christian, švedski književnik (Katrineholm, 14. III. 1935). Liječnik; polemičar; ...

koronavirusi

koronavirusi (lat. corona: vijenac, kruna < grč. ϰορώνη: zakrivljeni ili zaobljeni kraj nečega, prsten + virus), ...

(1)  2  3