Upit kapitala, pronađeno natuknica: 211

tržište

tržište, ekon. organizacija nekoga prostora na temelju diobe rada, sučeljavanja ponude i potražnje te ...

valuta

valuta (tal.: vrijednost; valuta, prema valere < lat. valere: vrijediti), općenito, papirni i kovani ...

vanjska trgovina

vanjska trgovina, ekonomska djelatnost koja obuhvaća razmjenu roba i usluga s inozemstvom, odnosno između ...

Velika industrijska kriza (1929–33)

Velika industrijska (gospodarska) kriza (1929–33), najveći poremećaj u svjetskom gospodarstvu potkraj ...

višak vrijednosti

višak vrijednosti, iznos robne vrijednosti koji nastaje nakon odbitka troškova što ih je proizvođač ...

Vitte, Sergej Juljevič

Vitte [v’i't’:i], Sergej Juljevič (Jul’evič), ruski političar (Tiflis, danas Tbilisi, 29. VI. 1849 – ...

vrući novac

vrući novac, kratkoročni kapital kojemu su kretanja između država izrazito kolebljiva. Vlasnici ga premještaju ...

Walras, Léon

Walras [valʀa'], Léon, francuski i švicarski ekonomist i matematičar (Évreux, Francuska, 16. XII. 1834 ...

Wicksell, Johan Gustav Knut

Wicksell [viksε'l], Johan Gustav Knut, švedski ekonomist (Stockholm, 20. XII. 1851 – Stocksund kraj ...

zelenaški kapital

zelenaški kapital, oblik kamatonosnoga kapitala i jedan od najstarijih oblika kapitala uopće. Postojao ...

|<  < (21)  22