Upit katoda, pronađeno natuknica: 20

katoda

katoda (engl. cathode, prema grč. ϰάϑοδος: silazak), jedna od elektroda u elektrolitičkim ćelijama, ...

anoda

anoda (grč. ἄνοδος: uspon, uzlaz), jedna od elektroda u elektrolitičkim ćelijama, akumulatorima, galvanskim ...

atomska spektrometrija

atomska spektrometrija, skupni naziv za spektrometrijske tehnike kemijske analize temeljene na energetskim ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

elektrometalurgija

elektrometalurgija (elektro- + metalurgija), područje metalurgije koje obuhvaća dobivanje i rafinaciju ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

elektronska cijev

elektronska cijev, elektronički element u kojem se prolazak električne struje u vakuumu ili plinu pod ...

elektronski mikroskop

elektronski mikroskop, uređaj kojim se, s pomoću uskog snopa elektrona, dobiva uvid u mikrostrukturu ...

fotoćelija

fotoćelija (foto- + ćelija), elektronička cijev u kojoj svjetlost (i blisko elektromagnetsko zračenje) ...

(1)  2