Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

fotoelasticimetrija

fotoelasticimetrija (foto- + elastičnost + -metrija), eksperimentalna metoda za određivanje naprezanja ...

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt, fotoelektrični učinak), izbijanje elektrona iz tvari s pomoću elektromagnetskih ...

foton

foton (prema grč. φῶς, genitiv: φωτός: svjetlοst) (svjetlosni kvant) (znak γ), osnovni djelić energije ...

Franck-Hertzov pokus

Franck-Hertzov pokus [fr8118:ŋk hεrc~], pokus kojim je s pomoću električnoga mjerenja potvrđena kvantna ...

frekvencija

frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo) (znak f ili ν), učestalost, čestota, fizikalna veličina koja ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

gravitacijski polumjer

gravitacijski polumjer (Schwarzschildov polumjer ili polumjer crne rupe), polumjer koji omeđuje područje ...

gravitacijsko ubrzanje

gravitacijsko ubrzanje (znak g), ubrzanje kojim se giba (pada) tijelo pod utjecajem samo gravitacijske ...

Hallov efekt

Hallov efekt [hɔ:l] (po Edwinu Herbertu Hallu koji ga je uočio 1879), pojava u tankoj metalnoj ili poluvodičkoj ...

hamiltonijan

hamiltonijan (po Williamu Rowanu Hamiltonu) (znak H), u klasičnoj fizici, skalarna funkcija jednaka ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >