Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

jednadžba gibanja

jednadžba gibanja, svaka jednadžba koja opisuje gibanje fizikalnog sustava kao funkciju vremena. U klasičnoj ...

jednadžba stanja idealnoga plina

jednadžba stanja idealnoga plina, jednadžba koja tvrdi da je u idealnome plinu umnožak tlaka p i volumena ...

jusovi

jusovi, skupno ime za prednje i stražnje nazale, s prejotiranim inačicama, s kraja staro(crkveno)slavenske ...

kandela

kandela (međunarodni naziv candela, prema lat. candela: svijeća) (znak cd), mjerna jedinica svjetlosne ...

kelvin

kelvin (po Williamu Thomsonu, Kelvinu of Largsa) (znak K), mjerna jedinica termodinamičke temperature, ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni, tri zakona koja opisuju gibanje planeta oko Sunca što ih je formulirao Johann(es) ...

Kerr, John

Kerr [kə:], John, škotski fizičar (Ardrassan, 17. XII. 1824 – Glasgow, 15. VIII. 1907). Profesor na ...

kinetička teorija plinova

kinetička teorija plinova, tumačenje makroskopskih svojstava plinova na temelju gibanja njihovih čestica ...

klotoida

klotoida (od grč. ϰλώϑεıν: ispredati, presti + -oid), transcendentna ravninska krivulja u obliku dvostruke ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >