Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

načelo korespondencije

načelo korespondencije, načelo koje povezuje novu i staru teoriju, posebno kvantnu i klasičnu mehaniku. ...

neutronska difrakcija

neutronska difrakcija, pojava reflektiranja neutrona od nekih kristalnih ravnina pri prolasku kroz kristal, ...

neutronsko zračenje

neutronsko zračenje, tok brzih neutrona kojima se prema jednadžbi Louisa Victora de Broglia pridjeljuju ...

Newtonovi zakoni

Newtonovi zakoni [nju:'tn~] (po Isaacu Newtonu), tri temeljna zakona gibanja (aksioma mehanike) koji ...

ogib

ogib (difrakcija), promjena smjera širenja vala prigodom prelaska zapreke ili prolaska kroz usku pukotinu ...

O’Neill de Bulhões, Alexandre Manuel

O’Neill de Bulhões (port. izgovor [unɐi'ł ~ buļ61533i'š]), Alexandre Manuel, portugalski pjesnik (Lisabon, ...

optička rešetka

optička rešetka, optička naprava kojoj je glavni dio niz jednakih uskih ekvidistantnih pukotina što ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

Planck, Max

Planck [plaŋk], Max, njemački fizičar (Kiel, 23. IV. 1858 – Göttingen, 4. X. 1947). Studirao fiziku ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >