Upit krekiranje, pronađeno natuknica: 9

krekiranje

krekiranje (od engl. cracking: cijepanje), u preradbi nafte i petrokemijskoj proizvodnji, pretvorba ...

benzin

benzin (njem. Benzin, prema Benzoë: benzojeva smola), tekuća zapaljiva smjesa lakohlapljivih ugljikovodika, ...

fluidizacija

fluidizacija, tehnološka operacija u kojoj čestice čvrste tvari lebde u uzlaznoj struji fluidizatora ...

kataliza

kataliza (grč. ϰατάλυσıς: razrješenje, razlaganje). 1. U glosematici, postupak s pomoću kojega se sintagmatski ...

kemijski reaktor

kemijski reaktor, procesni uređaj u kojem se izvodi kemijska reakcija radi dobivanja nekog kemijskog ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

piroliza

piroliza (piro- + -liza), kemijska razgradnja organskih tvari djelovanjem topline na visokoj temperaturi, ...

radikal

radikal (njem. Radikal < franc. i engl. radical, prema kasnolat. radicalis: korijenski; temeljit). 1. ...

rafinerija

rafinerija (njem. Raffinerie < franc. raffinerie), industrijsko postrojenje u kojem se sirovine ili ...