Upit kristali, pronađeno natuknica: 92

feldšpatoidi

feldšpatoidi (feldšpat + -oid), alumosilikati (uz Al[6] kao kation prisutan je i Al[4] u anionskom kompleksu) ...

fenokristali

fenokristali (feno- + kristali) → porfirna struktura ...

fenoli

fenoli (franc. phénol, od grč. φαίνεıν: svijetliti, sjati), aromatski organski spojevi s jednom ili ...

filtar

filtar (srednjovj. lat. filtrum: cjedilo < franački filtir). 1. U kemiji, procesnoj i sanitarnoj tehnici, ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

fotosenzibilnost

fotosenzibilnost (foto- + senzibilan), svojstvo nekih tvari da mijenjaju fizička i kemijska svojstva ...

Frenkeljev defekt

Frenkeljev defekt [fr’e'nk’il’~] (po Jakovu Iljiču Frenkelju), jedan od točkastih defekata kristala ...

gadolinit

gadolinit, crn, tamnozelen ili tamnosmeđ mineral, Be2FeY2Si2O10; uz itrij sadrži i lantanoide (otkrio ...

galna kiselina

galna kiselina (od tal. [noce di] galla: šiška), trihidroksibenzojeva kiselina, C6H2(OH)3COOH, svilenasti ...

gibsit

gibsit ili hidrargilit (gibsit po američkom mineralogu Georgeu Gibbsu, 1776–1833; hidrargilit od hidr- + lat. ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10