Upit me��a, pronađeno natuknica: 90

mea culpa

mea culpa [mẹa ku'lpa] (lat.: moj grijeh), riječi iz pokajničke molitve u kat. bogoslužju, a znače: ...

omnia mea mecum porto

omnia mea mecum porto [o'mni·a mẹa me:'kum po'rto] (lat.), sve svoje sa sobom nosim; izreka koja znači ...

homo sum, humani nil (nihil) a me alienum puto

homo sum, humani nil (nihil) a me alienum puto [ho'mo ~ hu:ma:'ni: ~ (ni'hil) ~ ali·e:'num pu'to] (lat.), ...

Ady, Endre

Ady [α'di], Endre, madžarski književnik (Érmindszent, 22. XI. 1877 – Budimpešta, 27. I. 1919). Pisao ...

Agee, James

Agee [ẹi'62721i], James (Rufus), američki književnik, filmski kritičar i scenarist (Knoxville, Tennessee, ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Amihaj, Jehuda

Amihaj [~62672a'j], Jehuda, izraelski pjesnik i romanopisac na ivritu (Würzburg, 3. V. 1924 – Jeruzalem, ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

Babaja, Ante

Babaja, Ante, hrvatski filmski redatelj i scenarist (Imotski, 6. X. 1927 – Zagreb, 14. I. 2010). Rođen ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9