Upit prizma, pronađeno natuknica: 22

oktaedar

oktaedar (prema grč. ὀϰτάεδρος: osmostran). 1. U mineralogiji, kristalna forma kubičnoga kristalnoga ...

optička rešetka

optička rešetka, optička naprava kojoj je glavni dio niz jednakih uskih ekvidistantnih pukotina što ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

paralelepiped

paralelepiped (kasnolat. parallelepipedum, prema grčkom παραλληλεπίπεδον: ravan), četverostrana prizma ...

piljeno drvo

piljeno drvo (piljenice, piljena građa, piljena roba, pilanski proizvodi), proizvod piljenja i iveranja ...

polarizacija

polarizacija (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od lat. polus: pol, stožer), usmjeravanje u suprotne ...

poliedar

poliedar (prema grč. πολύεδρος: višestran), geometrijsko tijelo omeđeno ravnim plohama, višekutima. ...

Prohić, Kasim

Prohić, Kasim, bošnjački filozof i književni kritičar (Konjic, 25. X. 1937 – Zagreb, 30. XI. 1984). ...

spektrometrijski instrumenti

spektrometrijski instrumenti, uređaji u kojima nastaju i mjere se spektri. Prvi instrument u XIX. st. ...

Sully Prudhomme

Sully Prudhomme [syli' pʀydɔ'm] (pravo ime René François Armand Prudhomme), francuski pjesnik i esejist ...

|<  1 (2)  3