Upit prosijecanje, pronađeno natuknica: 6

prosijecanje

prosijecanje, postupak velikoserijske proizvodnje izradaka od lima, kartona i sl. njihovim istiskivanjem ...

matrica

matrica (lat. matrix, genitiv matricis: matica). 1. U matematici, pravokutna tablica matričnih elemenata, ...

mehanička tehnologija

mehanička tehnologija, stariji naziv za skup znanja, vještina te postupaka u preradbi metala, polimera, ...

regulacija vodotoka

regulacija vodotoka, skup zahvata na prirodnom vodotoku, kojima se omogućuje njegova svrhovita uporaba ...

štancanje

štancanje (prema njem. stanzen: izbijati oblik iz lima, štancati), skupni naziv za deformacijske postupke ...

žig

žig, zaštićeni znak pravne ili fizičke osobe kojoj pripada isključivo pravo da proizvode, koji su označeni ...