Upit sila, pronađeno natuknica: 610

Delcassé, Théophile

Delcassé [dεlkasẹ'], Théophile, francuski političar, diplomat i publicist (Pamiers, 1. III. 1852 – Nica, ...

delibidizacija

delibidizacija (de- + libido), čin premještanja libida s objekta. Delibidizacija ističe međusobne odnose ...

demiurg

demiurg (grčki δημıουργός: radnik, obrtnik). 1. Pripadnik trećega društvenog staleža u antičkoj Ateni, ...

demon

demon (kasnolat. daemon, od grč. δαίμων: božanstvo; zao duh), prema vjerovanju Hindusa, Egipćana, Asiraca, ...

demonomanija

demonomanija (demon + -manija), praznovjerni strah od demona (vragova, zlih duhova, tajnih paklenih ...

denacifikacija

denacifikacija (de- + nacizam), pravni i politički postupci koje su nakon II. svjetskog rata u Njemačkoj ...

dendrolatrija

dendrolatrija (dendro- + grč. λατρεία: obožavanje), u povijesti religija, obožavanje prirodnih sila ...

deva

deva (sanskrt., možda od dyaus: jasno nebo, onaj koji sjaji, s tim u vezi lat. deus: bog). 1. Kod indijskih ...

dielektrična permitivnost

dielektrična permitivnost (dielektričnost, permitivnost) (znak ε), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj ...

difuzija

difuzija (lat. diffusio: širenje, rasprostiranje, raspršenje). 1. Prijenos tvari u plinovima, kapljevinama ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|