Upit skalarni produkt, pronađeno natuknica: 6

skalarni produkt

skalarni umnožak (skalarni produkt), skalar jednak umnošku iznosa |a| i |b| dvaju vektora a i b i kosinusa ...

Hilbertov prostor

Hilbertov prostor [hi'lbəɹt~] (po Davidu Hilbertu), unitarni prostor sa svojstvom potpunosti. Konačnodimenzionalan ...

mehanički rad

mehanički rad (znak W), fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile, definirana kao skalarni produkt ...

ortogonalnost

ortogonalnost (prema grč. ὀρϑογώνιος: pravokutan), u matematici, svojstvo međusobne okomitosti dviju ...

skalar (matematika)

skalar (prema lat. scalaris: ljestvični). U matematici, veličina određena brojčanim iznosom, npr. duljina ...

unitarni prostor

unitarni prostor, normirani vektorski prostor nad poljem realnih ili kompleksnih brojeva na kojemu je ...