Upit stupa, pronađeno natuknica: 81

baza

baza (lat. basis < grč. βάσıς: ono po čemu se hoda, podloga, tlo). 1. Donji dio na kojem što stoji, ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Bragança (dinastija)

Bragança ili Braganza [brɐγ61469'sɐ], dinastija iz burgundijske grane kuće Capet, koja je vladala Portugalom ...

cesija

cesija (lat. cessio: ustup, prijenos), u privatnom pravu, ustup ili prijenos otuđive tražbine, na osnovi ...

cirkus

cirkus (lat. circus: krug). 1. U rimsko doba, otvoren, ograđen prostor za javne priredbe i natjecanja. ...

Columna Aureliana

Columna Aureliana [kolu'mna aure:li·a:'na] (lat.: Aurelijev stup), kameni stup na Piazza Colonna u Rimu, ...

čiftluk

čiftluk (tur. çiftlik), u starome osmanskom agrarnom sustavu, naziv za zemljišnu jedinicu obradive površine ...

Dačani

Dačani (lat. Daci, grč. Δαϰοί, Dakoí), narod tračke jezične skupine, srodan Getima. Njegova plemena ...

dalekovod

dalekovod, elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje ...

deuterij

deuterij (grč. δεύτερος: drugi), teški vodik, kemijski simbol 2H ili D, plin kojemu su atomi stabilni ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9