Upit stupa, pronađeno natuknica: 81

karijatide

karijatide (grč. Καρυάτıδες, Karyátides). 1. U antičkoj Grčkoj, ritualne Artemidine plesačice iz naselja ...

karizma

karizma (kasnolat. charisma < grč. χάρισμα: dar milosti). 1. U religijama, nadnaravni dar koji nekoj ...

Karo, Josef ben Efraim

Karo [ka:'ro], Josef ben Efraim (zvan i Maran), židovski vjerski pisac (Toledo, 1488 – Safed, danas ...

kolona

kolona (tal. colonna < lat. columna: stup). 1. Arhitektonsko djelo u obliku stupa. 2. Skupina ljudi, ...

Korčula (otok)

Korčula, otok u srednjodalmatinskome otočju; obuhvaća 271,47 km2 s 15 463 st. (2011). Leži jugozapadno ...

lakat

lakat. 1. U anatomiji (lat. cubitus), dio ruke na prijelazu nadlaktice u podlakticu. Koštanu osnovu ...

Lefkowitz, Robert Joseph

Lefkowitz [le'fkəwic], Robert Joseph, američki liječnik i znanstvenik (New York, 15. IV. 1943). Diplomirao ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

Marx, Karl

Marx [marks], Karl, njemački filozof, ekonomist, socijalni mislilac i revolucionar (Trier, 5. V. 1818 ...

medresa

medresa (tur. medrese < arap. madrasa: učilište), islamsko učilište (u nearapskom svijetu vjerska škola) ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9