struka(e): kemija

aktivacijska analiza, analitička tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje kemijskog sastava tvari. Zasniva se na ozračivanju uzorka neutronima ili električki nabijenim česticama. Pritom svaka vrsta atoma u uzorku prelazi u neku sebi svojstvenu vrstu radionuklida (aktivacija). Na temelju njihovih značajki (vrijeme poluraspada, vrsta i energija spektra zračenja) mogu se istodobno prepoznati i izmjeriti udjeli više od 20 elemenata u raznovrsnim uzorcima, kao što su metali, minerali, naftni proizvodi, keramika, farmaceutici, biološke tvari. Zbog velike osjetljivosti (do 1 ng/kg), aktivacijska analiza pogodna je za određivanje elemenata nazočnih u tragovima, a to nalazi primjenu u kriminalistici, utvrđivanju podrijetla i autentičnosti umjetnina, mjerenju onečišćenja i drugdje.

Citiranje:

aktivacijska analiza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/aktivacijska-analiza>.