struka(e): fizika

aktivnost radioaktivnog izvora (znak A), dozimetrijska fizikalna veličina kojom se opisuje brzina raspadanja radioaktivne tvari; količnik je broja radioaktivnih raspada N radionuklida u jedinici vremena t, dakle: A = –dN/dt. Predznak minus (–) označava da se raspadom broj atomskih jezgara smanjuje. Mjerna jedinica aktivnosti radioaktivnog izvora jest bekerel (Bq). Primjerice, aktivnost radioaktivnoga kalija (40K) u ljudskom je tijelu približno 4000 Bq.

Specifična aktivnost radioaktivnoga izvora (znak a) jest aktivnost radioaktivnoga izvora po masi tvari m, dakle: a = A/m. Mjerna jedinica specifične aktivnosti radioaktivnog izvora jest bekerel po kilogramu (Bq/kg). Na primjer specifična aktivnost kalija na površini Zemlje iznosi 870 Bq/kg, torija (232Th) 43 Bq/kg, a uranija (238U) 35 Bq/kg. (→ dozimetrija; ionizirajuće zračenje)

Citiranje:

aktivnost radioaktivnog izvora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/aktivnost-radioaktivnog-izvora>.