struka(e): fizika

alfa-čestica (α-čestica), jezgra atoma helija složena od dvaju protona i dvaju neutrona. Zato je njezina masa (6,644 · 10–27 kg, relativna atomska masa 4,001 506) približno četiri puta veća od mase protona, električni naboj pozitivan, a po iznosu jednak naboju dvaju elektrona. Izbacivanjem brzih alfa-čestica (pri radioaktivnom raspadu) atomske jezgre nekih elemenata prelaze (s vremenom poluraspada u rasponu od 10–7 sekundi do 1010 godina) u atome kojima je atomski broj umanjen za dva, a maseni broj za četiri. Roj brzih alfa-čestica čini alfa-zračenje.

Citiranje:

alfa-čestica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/alfa-cestica>.