struka(e):

dekretali (lat. decretalia, litterae decretales), pisane odluke kojima su pape rješavali određeni slučaj ili neko općenitije pravno pitanje. Utjecaj dekretala na razvoj kanonskoga prava bio je golem, jer su se iznesena stajališta precedentnom logikom običavala primjenjivati u srodnim predmetima. Zbirke dekretala izrađivale su se već od VI. st., no od polovice XII. st., nakon Gracijanova dekreta (→ decretum gratiani) izdavanje dekretala uzelo je osobita maha. Tada su sastavljene i važne zbirke u kojima je materija sistematizirana po sadržaju: Dekretali Grgura IX., uobičajeno nazvani Liber extra (1234), Dekretali Bonifacija VIII. ili Šesta knjiga (Liber Sextus, 1298), Klementine (1317) i dr.; u XVI. st. uključene su u Corpus iuris canonici. Zbirke dekretala, napose one iz XIII. st., bile su predmetom podrobna proučavanja na studiju kanonskog prava. Dale su nov impuls pravnoj znanosti, pa se crkvenopravni autori u razdoblju XIII–XV. st. (Hostiensis, Johannes Andreae, Panormitanus i dr.) često nazivaju dekretalistima.

Citiranje:

dekretali. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dekretali>.