struka(e): fizika

dielektrična permitivnost (dielektričnost, permitivnost) (znak ε), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj dielektrika na međudjelovanje električnih naboja. Ako su električni naboji točkasti i udaljenost među njima stalna, električna sila među njima obrnuto je razmjerna dielektričnoj permitivnosti (→ coulombov zakon). Može se definirati i kao konstanta razmjernosti ε = D/E, gdje je D vektor električne indukcije, a E vektor jakosti električnoga polja. Mjerna je jedinica dielektrične permitivnosti farad po metru (F/m) (→ dielektrična permitivnost vakuuma; relativna dielektrična permitivnost)

Citiranje:

dielektrična permitivnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dielektricna-permitivnost>.