struka(e): elektrotehnika

električna peć, uređaj i industrijsko elektrotermijsko postrojenje u kojem se električna energija pretvara u toplinsku, a toplina se iskorištava za dobivanje metala, njihovu termičku i termokemijsku obradbu te općenito za pečenje, zagrijavanje ili sušenje, i to u industriji, ugostiteljstvu i kućanstvu. Industrijske električne peći općenito se dijele na otporne, lučne i indukcijske. – Otporne peći, u klasičnom obliku kao komorne i jamske peći, te solne kupke, danas su već prilagođene oblikom za neprekinute postupke u proizvodnim linijama (prolazne, pokrovne, elevatorske peći), a upotrebljavaju se u gotovo svim granama industrije (kovinska, prehrambena, drvna, keramička, industriji stakla i porculana, polimernih materijala itd.), najviše za obradbu čelika. – U lučnim pećima električna se energija pretvara u toplinsku u električnom luku. Temperatura luka iznosi oko 4000 °C, a u procesnome prostoru peći oko 1700 °C. Primjenjuju se za proizvodnju čelika, sirovog i lijevanog željeza, feroslitina i različitih nemetala: karbida, grafita, korunda, fosfora i sl. Grade se u veličinama i do 400 t sadržaja šarže i s priključnom električnom snagom do 100 MVA, rastalnoga kapaciteta do 100 t/h, potiskujući klasične načine proizvodnje čelika zbog velike mogućnosti upravljanja tehnološkim procesom i manjega potrebnog prostora. U specijalno izvedenim vakuumskim pećima tali se mlazom elektrona. – U indukcijskim pećima električna energija pretvara se elektromagnetsku indukcijom u toplinsku izravno u obrađivanom metalu. Te peći služe za taljenje čelika, lijevanoga željeza te obojenih lakih i teških metala, a priključuju se na izvor električne energije mrežne ili više frekvencije. Peći najčešće rade s frekvencijama 50, 500 i 1000 Hz, a male laboratorijske peći i s 10 000 Hz. Frekvencije više i različite od mrežne (50 Hz) dobivaju se iz statičkih tiristorskih pretvarača s velikim mogućnostima regulacije snage peći. Već prema volumenu predmeta koji se zagrijava i tehnološkome zahtjevu za obradbu, upotrebljava se mrežna ili viša frekvencija. Upotreba visokih frekvencija omogućuje ugrijavanje tankih površinskih slojeva obrađivanoga predmeta. U vakuumskim indukcijskim pećima dobivaju se najčistiji i najkvalitetniji kovinski proizvodi.

Citiranje:

električna peć. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elektricna-pec>.