struka(e): kemija

etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA), jedan od važnijih liganada u tvorbi kompleksnih spojeva kelata, (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2. Bezbojna kristalna tvar, raspada se na 240 °C. Slabo je topljiva u vodi, pa se njezina dinatrijeva sol upotrebljava u analitičkoj kemiji kao primarni standard za niz kompleksometrijskih volumetrijskih određivanja metalnih kationa. Rabi se i u proizvodnji sapuna, deterdženata, sredstava za zaštitu bilja, za čišćenje metala pri galvanizaciji, za vezanje metala u biljnim uljima, emulzijama i farmaceutskim preparatima, u proizvodnji kaučuka i polimera, za poboljšanje svojstava tekstila pri bojenju i pranju, u medicini kao antikoagulancija te za uklanjanje radioaktivnih i toksičnih metala iz organizma.

Citiranje:

etilendiamintetraoctena kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/etilendiamintetraoctena-kiselina>.