struka(e): informatika

hipertekst (hiper- + tekst), skup dokumenata u elektroničkom obliku, pretežno tekstovnog i slikovnoga sadržaja, međusobno povezanih elektroničkim uputnicama, poveznicama (hipervezama, linkovima). Aktiviranjem poveznica, korisniku je omogućeno trenutačno prelaženje s jednoga dokumenta na drugi, koji se na prvi sadržajno nastavlja, a time i oblikovanje slijeda sadržaja prema vlastitu interesu. Hipertekstovni dokumenti izrađuju se s pomoću programskoga jezika HTML (HyperText Markup Language) i njemu srodnih inačica, a za pregledavanje i kretanje (navigaciju) među dokumentima korisnik se služi posebnim programima, mrežnim preglednicima. Multimedijsko povezivanje grafike, teksta, zvuka i videa u okruženju hiperteksta naziva se hipermedijem, a njegove se mogućnosti koriste na internetu i u mnogim elektroničkim izdanjima enciklopedija, edukacijskih igara i dr. Naziv hipertekst uveden je 1960-ih kako bi se označio nelinearno organiziran tekst. (→ www)

Citiranje:

hipertekst. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hipertekst>.