struka(e):

Kleinklein [klại'nklain] (Klein-Glein), arheološko nalazište nedaleko od Leibnitza u Štajerskoj, Austrija. Sačuvano je dvadesetak pojedinačnih grobnih humaka (tumula) iz halštatskoga razdoblja s kneževskim ukopima te više skupina manjih humaka; istraženo je 5 bogato opremljenih grobnih humaka. Grobovi su dijelom paljevinski, dijelom kosturni, neki imaju kamene grobne komore. Bogati grobni prilozi i oprema (brončani oklopi, kacige, votivna maska, fibule, brončane situle i ciste s figuralnim frizovima, strjelice, koplja, brončane i željezne sjekire, mačevi, keramičko posuđe) datiraju se u VII. st. pr. Kr.

Citiranje:

Kleinklein. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kleinklein>.