struka(e): kemija
ilustracija
KOMPLEKSNI SPOJEVI – heksacijanoferat(II)-ion

kompleksni spojevi, složeni kemijski spojevi u kojima se nalaze skupine atoma povezanih u više ili manje stabilne jedinice u čvrstom stanju i u otopini. Kompleksni spojevi su npr. karbonili, adukti i klatrati, a najčešće su to kompleksne soli.

Kompleksne soli građene su od kompleksnog iona okruženog ionima suprotnoga naboja. Kompleksni ion kao stabilna strukturna jedinica sastoji se od središnjeg atoma povezanog s više atoma, iona ili molekula (→ ligandi). Kao središnji atom obično stoji atom ili ion nekog prijelaznog metala (Cr, Ni, Co, Fe, Pd, Pt), dok su ligandi najčešće anioni (F, Cl, CN, OH, NO2) i male molekule (NH3, CO, H2O, NO), a rjeđe kationi. Tako je npr. u kalijevu tetrakloropaladatu(II), K2[PdCl4], paladij Pd2+ središnji ion, klorovi ioni Cl su ligandi, kompleksni je ion [PdCl4]2–, okružen kalijevim ionima K+. Veza između središnjeg atoma i liganada uglavnom je kovalentna, i to često takva u kojoj oba elektrona u veznom elektronskom paru potječu od liganda. Prije se nazivala koordinacijskom, pa se kompleksne soli nazivaju i koordinacijskim spojevima. Takvom vezom metalni atom popunjava svoje orbitale do elektronske konfiguracije najbližega plemenitog plina. Broj liganada vezanih uza središnji atom iskazuje se koordinacijskim brojem, koji može biti od 1 do 12, a najčešći je 2, 4 i 6. Koordinacijski brojevi 2 i 6 karakteristični su za linearnu, odn. oktaedarsku strukturu, a broj 4 za tetraedarsku i kvadratnu. U kelatima je središnji atom povezan s dva ili više atoma istoga liganda. Mnoge kompleksne soli sadrže kemijsku vezu između metalnog i ugljikova atoma (organometalni spojevi), između metalnih atoma (dinuklearni i polinuklearni kompleksi) ili pak imaju ligande s dvostrukom i trostrukom vezom (π-kompleksi). Kompleksni spojevi imaju višestruku ulogu ili primjenu u kemiji, biologiji, medicini, poljoprivredi, ekologiji, industrijskoj proizvodnji (sredstva za pranje, čišćenje i protiv korozije, za bojenje tekstila, kolorimetriju, kemijsku analizu). Mnogi kompleksni spojevi sudjeluju u biološkim procesima (prijelaz metalnih iona kroz stanične membrane, metaloenzimska kataliza i dr.), a posebno su važni klorofil, hem (u hemoglobinu) i vitamin B12.

Citiranje:

kompleksni spojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kompleksni-spojevi>.