struka(e): fizika

matematička fizika, grana teorijske fizike koja se bavi opisivanjem fizikalnih pojava s pomoću matematičkih modela i razvojem matematičkih modela za opisivanje fizikalnih pojava i analiziranje podataka dobivenih eksperimentalnim istraživanjem. Najčešće se primjenjuju diferencijalne jednadžbe drugoga stupnja, ponajviše Laplaceova jednadžba Δφ = 0, Poissonova jednadžba Δφ f(x, y, z), valna jednadžba Δφ = 1/c² ∂² j/t², jednadžba difuzije, odnosno jednadžba toplinske vodljivosti Δφ = 1/a² j/t i telegrafska jednadžba a φ/t + b φ/t = ∂²φ/x² . Osnovnim jednadžbama matematičke fizike po potrebi mogu se dodati jednadžbe kvantne mehanike, napose Schrödingerova jednadžba Δψ + (2 m/ћ²)[E – U(r)]ψ = 0, te jednadžbe elektroslabe teorije, teorije kvantne gravitacije, teorije čvorova itd.

Citiranje:

matematička fizika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/matematicka-fizika>.