struka(e): kemijsko inženjerstvo

poli(etilen-tereftalat) (PET), plastomerni materijal, aromatski poliester. Proizvodi se stupnjevitom polimerizacijom tereftalne kiseline (ili njezinih estera) i etilen-glikola u taljevini. U prvom stupnju, sa suviškom etilen-glikola reagira dimetil-tereftalat (ili vrlo čista tereftalna kiselina), uz nastanak di(2-hidroksietil)-tereftalata:

CH3O–CO–C6H4–CO–OCH3 + 2 HO–CH2CH2–OH → 

HO–CH2CH2O–CO–C6H4–CO–OCH2CH2–OH + 2 CH3OH,

a potom njegovom polikondenzacijom, uz izdvajanje etilen-glikola, nastaje poli(etilen-tereftalat) vrlo velikih relativnih molekularnih masa:

(–CO– C6H4–CO–OCH2CH2–O–)n

Reakcija se provodi u kapljevitoj fazi bez otapala, uz bazične katalizatore pri 250 oC. Dobivena polimerna taljevina ekstrudira se u granule ili vlakna. Poli(etilen-tereftalat) je proziran, kristalast, tvrd, visoka tališta (265 °C), sjajne površine, nepropustan za plinove i pare, postojan prema atmosferilijama. Danas je to polimerni materijal s najvećim godišnjim porastom proizvodnje (> 15 %). Rabi se kao sintetsko vlakno, kao konstrukcijski materijal u elektrotehnici i elektronici, za izradbu filmova i folija, a sve više za ambalažu, posebice boca za vodu, gazirana i dr. pića, ali i za druge prehrambene proizvode.

Citiranje:

poli(etilen-tereftalat). Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/poli-etilen-tereftalat>.