struka(e):

prenapon, napon koji se u el. mrežama kratkotrajno pojavljuje između dvaju vodiča ili između pojedinih vodiča i zemlje, a kojemu je vršna vrijednost veća od vrijednosti pogonskoga (nazivnoga) napona mreže. U mrežama i uređajima, prenapon može uzrokovati proboj izolacije, smetnje ili kvarove u elektronskim uređajima te dulje prekide u dobavi električne energije. Unutrašnji prenapon stvara se u samoj električnoj mreži zbog prijelaznih pojava koje nastupaju npr. pri uklapanju i isklapanju dijelova mreže, pri kratkom spoju, pri proboju izolacije i zbog pojave rezonancije. Iznos takva prenapona može biti nekoliko puta veći od iznosa pogonskoga napona. Vanjski prenapon pojavljuje se najčešće zbog izravnog udara munje u vodove, što je praćeno velikim strujama (40 do 150 kA) i vrlo visokim udarnim naponima (0,8 do 6 mil. V). Prenapon u električnim mrežama može nastati i pri električnom pražnjenju oblaka na bliskim objektima ili u atmosferi, jer se tada u električnom vodu oslobađa znatna količina prethodno influencijom prikupljenog elektriciteta. Taj se naboj kao udarni strujni (putujući) val širi prema jednom i drugomu kraju električnoga voda, reflektira na njegovim krajevima i račvama te stvara visoke prenapone. Osim zbog munje, u zračnim mrežama niskoga napona i zračnim telekomunikacijskim vodovima prenapon može nastati i onda kada se vodič visokoga napona na križanju s visokonaponskim vodom prekine i dođe u dodir s vodičem niskoga napona, kada s bliskim vodovima visokoga napona postoji zajedničko ili blisko uzemljenje, a i zbog induktivnog, odnosno kapacitivnoga djelovanja bliskoga visokonaponskog voda na niskonaponski vod. Kao zaštita protiv munje na dalekovodima služi dozemna užad, a u električnim se mrežama provodi i tzv. koordinacija izolacije, kojom se postiže da se proboj izolacije, kada se već ne može spriječiti, dogodi na jeftinijim i lako zamjenljivim uređajima sa slabijom izolacijom.

Kao opća zaštita protiv prenapona primjenjuju se odvodnici prenapona. Najčešće se priključuju između faznih vodiča i zemlje, obično na ulazu u rasklopno postrojenje, a posebno ispred transformatora. Iako su u uporabi još uvijek i ventilni odvodnici s iskrištem, danas se ugrađuju samo metalnooksidni odvodnici, najčešće bez iskrišta. Oni se sastoje od keramičkih otpornika (varistora) u kućištu od porculana ili plastike, koji imaju izrazito nelinearnu strujno-naponsku karakteristiku. Kod pogonskoga napona mreže takvi odvodnici provode malu struju (manju od 1 mA) kapacitivnoga karaktera, dok se pri nailasku prenapona struja odvođenja može povećati i do stotinjak kiloampera. Trajni radni napon odvodnikâ napon je pogonske frekvencije pri kojem oni mogu trajno raditi bez ikakvih ograničenja. Preostali napon odvodnika najviša je vrijednost napona koja se na odvodniku pojavljuje kada kroz njega prolazi impulsna struja.

Citiranje:

prenapon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prenapon>.