struka(e): kemija

sulfonske kiseline (prema lat. sulphur: sumpor), alifatski ili aromatski organski spojevi koji sadrže sulfo-skupinu –SO3H vezanu za ugljikov atom neke ugljikovodične skupine, kao npr. u benzensulfonskoj kiselini, C6H5SO3H. Rijetko se nalaze u prirodi, uz iznimku taurina, C2H7NO3S, kojega ima u žuči. To su higroskopne krutine. Njihove soli i esteri nazivaju se sulfonati. U vodenoj otopini potpuno su disocirane. Vrlo su jake kiseline; trifluormetansulfonska kiselina, CF3SO3H, toliko je jaka da može protonirati i sumpornu kiselinu. Alifatske sulfonske kiseline uglavnom se dobivaju oksidacijom tiola, a aromatske izravnim djelovanjem sumporne kiseline na aromatske spojeve (sulfoniranje). Sulfonske kiseline važni su međuprodukti u proizvodnji bojila, deterdženata i lijekova.

Citiranje:

sulfonske kiseline. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sulfonske-kiseline>.